Jump to Navigation

Hjælpen fra den anden side
28. Juni, 2012

Uddrag af:
Maya Fridans "Maya Fridan er clairvoyant - Er du?" & Marion Dampier-Jeans "Marions haandbog i mediumskab"

Har du proevet at ligge i moerket, da du var lille og havde fornemmelsen af, at der var en der kiggede paa dig? Er du en af dem, som tror at der er 'noget', men er du ubevidst bange for, at finde ud af hvad det er? Hvordan ville du egentlig have det med, hvis du fik kontakt til din afdoede bedstemor eller bedstefar? Hvad ville der ske? Laes med her og faa svar paa det, du altid har vaeret bange for...

Den aandelige verden
Desvaerre er mange angste for doeden. De tror ikke paa, at der er noget liv bagefter. Det kan goere, at de saetter sig selv i en choktilstand, hvilket medfoerer, at de i foerste omgang ikke ser de sjaele og aandelige hjaelpere, som staar parat til at tage imod dem. I stedet fokuserer de paa livet paa jorden og kan ikke give slip paa de materielle vaerdier. Det er det, der sker, naar man hoerer, at nogen gaar igen. Den doede kan for eksempel knytte sig til sit hjem og saa opholde sig der som genfaerd, som om andre flytter ind. Genfaerdet forstaar ikke, at det er doed, og synes maaske endda, at de nye tilflyttere skal forsvinde. For det er jo genfaerdets hjem. Det vil i sin bevidsthed stadig tro, at det er levende. Det har jo endnu ikke erkendt, at det er doed i fysisk tilstand. Det kan nogle gange skabe problemer, for de doede kan chikanere de mennesker, der bor der, og det kan skabe angst og irritation hos dem. For naar vi doer, moeder vi andre sjaele, som lever i den aandelige verden. De kommer for at tage imod os. Det kan vaere venner og familie. Det kan ogsaa vaere vores aandelige hjaelpere. Hvis vi har en tillid til, at der nogen, som tager sig af os, naar vi doer, vil doedsprocessen vaere nemmere. For saa er vi parate til at modtage hjaelp og omsorg fra de sjaele, som staar klar til at modtage os. Den aandelige verden er et hvilested inden vi skal ned paa jorden igen. Der lever vi ligesom paa jorden. For i den aandelige verden er der ogsaa skole. Og der er kaeledyr. Derfor er man aldrig alene i den aandelige verden.

Straf hoerer ikke hjemme her
Naar man saa skal af sted igen, saa ligger man en overordnet plan over sin tid paa jorden. Hvad man skal laere, hvad man skal gaa i gennem og hvilken familie, som ville laere mest ved at have en som barn. Naar vi doer, giver vi slip paa kroppen. Vi har brug for den, naar vi skal leve her paa jorden. Men naar vi gaar over i den aandelige verden, har vi ikke brug for den mere. Saa lever vores bevidsthed videre paa et andet svingningsniveau. Fra det tidspunkt registrerer vi alt paa en anden maade, da der ikke er de fysiske forhindringer laengere. Der er for eksempel kortere afstand, naar vi kommunikerer, og vi kan bevaege os let omkring. Fordi vi herefter bestaar af ren energi, kun en sjael. Ren aand. Og saa er vi ikke begraenset paa samme maade, som vi er i en fysisk krop, og derfor kan vi bevaege os rundt bare ved tankens kraft. For at forstaa det, kan man forestille sig, hvor let det er at taenke en tanke. Saa let er det ogsaa i den aandelige verden. Ifoelge clairvoyant, healer og skoleleder Maya Fridan straffes selvmordere ikke: "De svaere ting vi oplever i livet, har vi selv sagt ja til at gennemgaa. Nogle foeler at de ikke kan klare de opgaver, naar de foerst er her. De tager deres eget liv og afbryder saaledes den proces, som de skulle gennemgaa. Saa saetter de sig selv tilbage, for de har ikke formaaet at gennemgaa den laering, som de skulle igennem denne gang. Selvmord goer derfor ikke smerten mindre. For den, der begik selvmord, skulle have laert noget ved at vaere i den smerte. Saa derfor er det ikke hensigtsmaessigt, at tage sit eget liv. I stedet skal man proeve at forholde sig til de svaere foelelser. Hvis man tager sit eget liv, bliver man dog ikke straffet. I den aandelige verden bliver man altid moedt med kaerlighed og forstaaelse. For man er et levende vaesen, som skal laere. I stedet for straf vil man faa hjaelp til at komme videre", udtaler Maya Fridan, som udover at have sin egen klinik med clairvoyance og healing, er leder af sin egen clairvoyanceskole og foredragsholder. Og saa er hun netop aktuel med sin biografi "Maya Fridan er clairvoyant - Er du?", som, udover at fortaelle hendes historie, ogsaa indeholder en masse gode oevelser til alt lige fra 'Afbalancering' til 'Kontakt til afdoed relation'.

Grene af mediumskabet
Naar man siger ordet clairvoyant tror mange, taenker mange sikkert som det foerste 'aander' og 'doede mennesker' og 'spaakoner med glaskugler'. Det er delvist sandt. En clairvoyant er en som har muligheden for, at kanaliserer den jordiske verden og den aandelige. I hvert fald ifoelge clairvoyant Hannibal Hildorf: "Mange tror at clairvoyance er afdoede aander, healing og hvad-er-lottotallene? Der er forskellige grene inden for mediumskab. Der er afdoedekontakt, hvor en afdoed kommer igennem og har beskeder til en paaroerende. Saa er der healing, der via naturens kraefter og kaerlighedens varme, kan lindre smerte for en tid og i nogle tilfaelde, helt fjerne smerten. Og saa har vi jo det klassiske clairvoyance som egentlig blot staar for klarsyn, saa det er jo egentlig forfejlet, men det er typisk dansk, derfor titlen clairvoyant", udtaler han.

En speciel evne og alligevel ikke
Ligesom forskellige grene er der ogsaa forskellige former for klarsanser. Der er klarfoelelse, hvor clairvoyanten er i stand til at faa foelelser ind, som klienten eller den afdoede enten har siddet med eller sidder med. Nogle clairvoyante har evnen klarhoerelse, hvor clairvoyanten modtager klare beskeder, som om at der stod en jordnaer person ved siden af clairvoyanten og talte til det. Men ud over det kan nogle clairvoyanten ogsaa bruge lugtesansen og opfange lugte, men dette finder dog kun sted ved afdoedekontakt. Klarsyn er dog noget, som alle clairvoyanten er i besiddelse af. Det er opdelt i to. Det er evnen til at kunne se ting for sit indre billede, hvor man skelner mellem fantasi og beskeder fra den aandelige verden. Men samtidig er klarsyn evnen til, at kunne se mulighederne for klienten i fremtiden. Oftest i naermere fremtid. Den evne er alle mennesker i besiddelse af i stoerre eller mindre grad.

Man kan vaere clairvoyant uden at vaere medium
Selvom Hannibal Hildorf har en teori om, at en clairvoyant er et medium, ogsaa kaldet medie, saa er det i det oprindelige fagsprog ikke det rigtige. At vaere clairvoyant betyder ikke noedvendigvis at have kontakt til aanderne, men blot at se de muligheder, der ligger for den paagaeldende. Man kan dog sagtens vaere clairvoyant og bruge clairvoyancen til at kommunikere med den aandelige verden paa det mentale niveau. Man kan altsaa vaere clairvoyant uden at vaere et medie, der besidder evnen til afdoedekontakt, men man kan ikke vaere et medie uden ogsaa at vaere clairvoyant. Et medium er samtidig en, som tror paa livet efter doeden. Et taleroer for den aandelige verden.

Kommunikation med aanderne
Afdoede kommer kun til et medie, hvis de selv vil. Saa hvis man oensker at ens afdoede bedstemor skal komme igennem, saa er det ikke sikkert, at det er muligt. For det foerste skal savnet vaere stort nok. For det andet skal bedstemoren have en besked til sit barnebarn. For det andet kan det vaere, at bedstemoren allerede er kommet ned paa jorden igen i en ny krop. Beskederne er helt forskellige fra person til person. Det kommer ogsaa meget an paa, hvem der kommer igennem. Hvis savnet er rigtig stort, og mediet har energi nok, saa kan mediet gaa i trance. Trance er den tilstand, hvor mediet stiller sig selv fuldstaendig til side og overlade sin krop, baade aeteriske og fysiske, for en afdoed, der saa kommer igennem og taler til sin paaroerende igennem mediet. Det kaldes et trancemedie. Naar et medie tager kontakt til den aandelige verden og skal til at laese sin klient, saa sker der det, at mediet faar informationer om klienten via sine aandelige vejledere. Men de aandelige vejledere kender jo heller ikke til klienten? De foelger jo det paagaeldende medie. Saa hvor faar de informationerne fra? De aandelige vejledere man har, har oftest vaeret igennem nogle temaer ligesom vores egne. De har levet livet paa jorden og forstaar de forhindringer, som vi kan faa. De kender til vores angst, tvivl og saarbarhed. De stoetter os energimaessigt, ogsaa selvom vi ikke kan maerke det. Derfor er vi aldrig alene. Men det er ikke kun medier eller healere eller andre slags alternative behandlere, der har aandelige vejledere, eller guider, som man ogsaa kalder det. Det er nemlig ALLE mennesker, der aandelige guides.

De doede der lever
De afdoede lever i den aandelige verden ligesom de aandelige vejledere. Denne verden bliver ogsaa kaldt for astralverdenen. Naar vi bruger ordet afdoede, handler det om vores kaere, som ikke er her mere. Nogle som vi har eller har haft en relation til. Det er dem, der kommer og giver budskaber gennem et medium til de efterladte. Det kan for eksempel vaere aegtefaeller, boern, soeskende, foraeldre eller bedsteforaeldre. Men det kan ogsaa vaere nogen som man aldrig har moedt. For eksempel kan det vaere oldeforaeldre, man aldrig har set, men som er med os. Naar nogen i den naere familie er doede, sker det, at de efterlevende sanser dem og hoerer, dufter eller bare fornemmer, at de er tilstede. Det er den afdoede, som er paa besoeg for at vise, at han eller hun lever videre i den aandelige verden. Naar et medie har kontakt til en afdoede, giver de afdoede typisk ogsaa kaerlige velmenende raad, ligesom de aandelige vejledere goer. Budskaberne baerer dog stadig praeg af den afdoedes personlighed, og man skal modtage raadene fra den indfaldsvinkel, fuldstaendig ligesom da de levede. Naar vi doer, bliver vi ikke engle eller bedre mennesker. Vi kan faa nogle indsigter, naar vi som afdoede ser tilbage paa vores liv. Vi bliver bare ikke mere ophoejede sjaele, og vi indeholder de samme karaktertraek og den samme personlighed, som foer vi doede. Vores sjael og personlighed bliver ikke mere forfinet af at doe. Vores karaktertraek paa godt og ondt lever altsaa videre. I den aandelige verden vil vi moede sjaele, som er paa samme sjaelsniveau, som vi selv er. Lige som vi paa jorden bliver tiltrukket af bestemte menneske med en energi, der ligner vores, vil vi ogsaa opleve saadan en tiltraekning i den aandelige verden.

Din sjael forsvinder ud af kroppen om natten
Man kan desuden komme ud for, at man faar kontakt med en afdoed uden selv at have bedt om det. Det kan ske i klardroemme, hvor man ser de afdoede og kommunikerer med dem via tankeoverfoersel. Maaske har man ligefrem en dialog. I den slags droemme er man ikke i tvivl bagefter om, at det ikke var en droem, men i stedet et moede med den afdoede i en anden verden. Det er nemlig muligt, at bevaege os ud af vores fysiske krop, naar vi sover. Dette kaldes en ud-af-kroppen-oplevelse. Nogle kalder det ogsaa en astralrejse, da det jo er vores astrallegeme, som traeder ud af kroppen for en tid og tager saa paa en aandelig rejse. En astralrejse giver forstaaelse for, at vores aand kan traede ud af kroppen. Det er ikke farligt, men en meget smuk maade, at faa et indblik i den aandelige verden paa.
Man kan ogsaa komme ud for, at faa en samtale med sin aandelige vejleder, som man maaske, paa paagaeldende tidspunkt i sit liv, har brug for.

Den fri vilje og ansvaret for sit eget liv
Naar man bruger clairvoyance, skal man have sin sunde fornuft med. Man skal ikke bare goere, som man faar besked paa. Man skal vaere opmaerksom, lytte til sig selv og maerke efter, om man kan bruge det, man har faaet at vide. Nogle lever helt efter, hvad den clairvoyante siger, og fralaegger sig nemt et ansvar, hvis de laener sig tilbage i troen paa, at de ikke selv har indflydelse paa deres eget liv. Det er ikke klogt. Man har selv ansvar for sit eget liv, og en clairvoyant er ikke et orakel, der har alle de endegyldige sandheder. Den clairvoyante henter nogle brudstykker omkring en persons liv og giver essensen af det, der er vigtigt lige nu, og saa maa klienten bruge det, han eller hun er klar til. For alle mennesker er foedt med en fri vilje. Vi mennesker bliver foedt og ved godt, at vi skal doe paa et tidspunkt. Vi har et begyndelsessted og et slutmaal, men vi har vores egen fri vilje til at bestemme ruten undervejs. Der vil vaere tidspunkter, hvor vi skal igennem nogle laereprocesser. Dem kan vi ikke forhindre, for vi skal udvikle os som mennesker. Naar noget sker i ens liv, nytter det dog ikke noget at skyde skylden paa aanderne. Det handler om at ansvar for eget liv og for de valg, man nu engang har truffet. Det er klart, at der ogsaa findes mennesker, der ikke kan raade over deres frie vilje. For eksempel folk, der sidder i faengsel, handicappede og psykisk syge. Saa hvis man for eksempel faar at vide, at det ville vaere godt at flytte, og det saa ikke sker, er clairvoyancen ikke forkert. Man har bare ikke vaeret klar til at handle paa det, der er godt for en af den ene eller anden grund. Man har paa den maade selv et tidsmaessigt ansvar for, hvornaar og hvordan man vil have det bedre.
Derfor kan man heller ikke ansvaret over paa den clairvoyante og sige: "Du sagde, at jeg skulle have nyt arbejde. Det fik jeg ikke. Du var en daarlig clairvoyant." For maaske var det en god ide at skifte job. Man gjorde det bare ikke. Saa er det ikke den clairvoyantes ansvar, at det ikke skete. For det ikke endegyldige sandheder den clairvoyante kommer frem med, men muligheder.

Man skal ikke lyve overfor sig selv
I november og december 2011 gik den nye kaerlighedsfilm "Noget i luften" i biografen. I hovedrollen som mediet Pernille ser vi den soedmefulde skuespiller Line Kruse. Foer optagelserne begyndte, gjorde Line en hel del research paa, hvad clairvoyante lavede: "Jeg har vaeret hos en clairvoyant og observeret, hvordan hun bevaegede sig, talte og opfoerte sig generelt under en clairvoyance. Og saa har jeg proevet at kopiere det til min egen karakter som Pernille, saa godt jeg nu kunne. Og jeg tror da paa liv efter doeden. Det gjorde jeg ogsaa foer denne film. For nogle aar siden var jeg en del stresset op til en teaterpremiere, og der gik jeg til en clairvoyant og fik nogle gode raad.", fortaeller hun og fortsaetter, da vi kommer ind paa, om hun selv har clairvoyante evner: "Jeg har ikke selv evnerne, men jeg har utrolig nemt ved at pendulerer. Jeg er dog meget jordnaer, og ikke saa flyvende. Og jeg har da slet ikke tid til at se programmer som for eksempel "Aanderne vender tilbage". Det gaelder jo praktisk talt om, at fortaelle sig selv nogle ting og bruge sin egen intuition. Det er meget vigtigt, at man lytter til sig selv. Og endnu mere vigtigt at man ikke lyver overfor sig selv. Men hvis man soeger hjaelp hos den aandelige verden, hvis man ikke synes det gaar saa godt, med at lytte til sig selv, saa skal man jo ogsaa vaere aaben overfor diverse tegn. Det oplevede vi blandt andet med filmen, da vi skulle optage. For der VAR virkelig 'noget i luften'. Da vi skulle bruge sne, kom der sne og saadan. Saa der takker jeg da den aandelige verden for", afslutter hun.

Det er for mystikfikseret
Ifoelge det clairvoyante medie Hannibal Hildorf er clairvoyance og afdoedekontakt meget mystikfikseret for utrolig mange mennesker: "Det er utrolig jordnaert. Det man ikke kan forholde sig til, er lettere at tage afstand fra. For rigtig, rigtig mange aar tilbage, der var det spirituelle jo MEGET mystikfikseret, og saadan: "Aah, nej, hvad er nu det for noget? Det er farligt. Det er noget med doed og moerke, det maa vi holde os vaek fra." Og den holdning har utrolig mange mennesker stadig i dag. Og det skyldes netop denne mystikfikserede opvaagen, som har fuldt med aarene. Men heldigvis er flere unge mennesker i dag mere aabne overfor det. Der er det igen det spirituelle inde over. Med new age og den slags. Saa den spirituelle opvaagenhed er ved at komme igen paa et ret positivt plan, maa man sige. Men man skal selvfoelgelig heller ikke blive for flyvende. Hvis man vil have en god spirituel kontakt, saa skal man altsaa ogsaa have en god jordforbindelse. Og alle har jo evnerne i stoerre eller mindre grad. Men jeg tror paa, at alle paa en maade skal laere, at blive sin egen clairvoyant. Det vil sige foelge sin egen, individuelle intuition", fortaeller han glaedeligt og afslutter advarende: "Men man skal endelig holde sig helt vaek fra spillet 'Aanden i glasset'. Hvis man skulle vaere saa uheldig, at faa kontakt med nogle energi fra den anden side, saa er det ikke de mest positive energier. Ligesom i vores fysiske verden, saa har vi nogle i samfundet der ligger paa randens bund. Alkoholikere, stofmisbrugere og saadan nogle "moerke" typer. Og i toppen har vi jo dem, som vi alle ser op til, hvis man skal bruge billedsprog. Saadan nogle slags rangsstiger har de ogsaa i den aandelige verden. Og det er de saakaldte negative energier, man saa for kontakt til, hvis man spiller 'Aanden i glasset'. Fordi man ophober en spaendingsstemning, som bestemt ikke er positive. Saa det kan jeg bestemt ikke anbefale!", afslutter han grinende, men samtidig med serioesitet.